• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  20 listopada  2019  r. (środa)  o godz. 10.00  w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie - stwierdzenie prawomocności.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wadowice Górne.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2020.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wadowice Górne.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2027.
12.    Przedstawienie Radzie Gminy informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
13.    Sprawy bieżące, pytania, uwagi.
14.    Zamknięcie sesji.


                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Krzysztof  Maciejak

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest