• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506. )  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  27 czerwca  2019  r. ( czwartek )  o godz. 10.00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.
Porządek obrad :
1.    Otwarcie - stwierdzenie prawomocności.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wadowice Górne za 2018 rok – debata.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wadowice Górne za 2018 rok.
5.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów , psychologów , pedagogów szkolnych , terapeutów pedagogicznych , nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach , zespołach szkół i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych , od dnia 1 września 2019 roku,
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026.
13.    Sprawy bieżące , pytania , uwagi.
14.    Zamknięcie sesji.

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Krzysztof  Maciejak

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest